Регионална библиотека "Априлов-Палаузов"

От Gabrovowiki
Издание на Регионална библиотека "Априлов - Палаузов". Изображение: РБ "Априлов - Палаузов"
Сграда на Регионална библиотека "Априлов - Палаузов". Изображение: РБ "Априлов - Палаузов"
Читалня в Регионална библиотека "Априлов - Палаузов". Изображение: РБ "Априлов - Палаузов"
Logo gabrovodaily.jpg Logo fbpage.jpg

Регионална библиотека “Априлов - Палаузов” – Габрово е най-голямата обществена библиотека в област Габрово, една от първите през Възраждането (1861).

Функции

Библиотеката събира, съхранява, организира и предоставя за ползване библиотечен фонд и библиографска информация. Извършва библиотечно – информационно обслужване, включително чрез Междубиблиотечно заемане, поддържа архив на краеведския печат и литература. Съхранява значителна част от националното книжовно наследство. Обслужва широк кръг читатели – деца, ученици, студенти, специалисти в различни области на знанието, граждани. Провежда безплатни обучения по информационна грамотност на своите потребители.

РБ "Априлов – Палаузов" е методичен център за библиотеките в региона - извършва координационна, експертно – консултантска и квалификационна дейност, събира и обработва статистическа информация.

Библиотеката е и регионален координационен център за 16 обществени библиотеки, целеви по програма “Българските библиотеки - място за достъп до информация и комуникация за всеки“ (”Глоб@лни библиотеки - България”).

На 26 октомври 2011 г. по повод своята 150-годишнина библиотеката е отличена с Почетния знак на Габрово за изключителен принос в културното и образователно дело в града.

Библиотечна колекция

Библиотечните колекции включват над 258 000 библиотечни единици на български и чужди езици. Всяка година в тях постъпват около 3 - 4 хиляди нови заглавия и се абонират около 150 печатни периодични издания, а чрез участие в различни проекти се осигурява достъп до външни електронни бази данни.

Библиотеката съхранява значителна част от националното книжовно наследство – 6 ръкописа, 350 заглавия старопечатни книги на български език, 1500 тома старопечатни книги на други езици и 14 заглавия възрожденски периодични издания до 1878 г. (фототипни); 20 000 тома книги и 148 заглавия периодични издания от периода 1878-1944 г.

Партньорства

Регионална библиотека “Априлов – Палаузов” е част от Краеведско обединение “Мизия” (Габрово, В. Търново, Плевен и Ловеч) за кооперирано проучване на източниците по краезнание за регион Централна Северна България.

От 2005 г. библиотеката е в партньорски отношения с Градската библиотека на гр. Тун - Швейцария.

Библиотека “Априлов-Палаузов” е колективен член на Съюза на библиотечните и информационни работници в България.

История

РБ "Априлов-Палаузов" е духовен правоприемник на първата българска обществена библиотека, създадена при Априловото училище през 1845 година, като част от нейния фонд и от личната библиотека на Васил Априлов полагат основите на градската читалищна библиотека през 1861 година.

Под различни имена – читалищна библиотека, Библиотека на странните ученици, Габровски клон на приятелската дружина, Народна библиотека „Априлов – Палаузов”, осъществява основната си цел, записана в първия устав: „Да доставя на читалищната публика средства за прочитане, да подпомага българската книжнина и да улеснява сиромашките ученици и въобще да разпространява образование между народа в областта....".

Дарители на библиотеката през дългогодишното й съществуване са над 200 личности – Васил Априлов, Николай Палаузов, Миньо Ив. Попов (Дядо Миню Попа), д-р Петър Цончев, Тотьо Антипов, Пенчо Семов, Иван Калпазанов, Иван Хаджиберов, Цанко Хаджистойчев, Христо Р. Бобчев, Христо Манафов, Велика Пецова, наследниците на Христо Марокинджиев и много други габровци. Спомоществователи в миналото и днес са и организации и институции.

От 1924 до 1945 г. библиотеката издава безплатен седмичен вестник „Известия на Габровската библиотека”. Още през 1926 г. е поставено началото на събирателска дейност за създаване на краеведски архив на Габрово.

До 1959 г. библиотеката остава в структурата на читалището. От 1959 г. до 1999 г. е Окръжна методическа библиотека, от 2000 г. – със статут на общински културен институт, но продължаваща да изпълнява частично регионални функции, а от 2006 г. е отново Регионална библиотека с методически функции за библиотечното дело в област Габрово и център на библиотечното краезнание.

Източници

libgabrovo.com